Aquest lloc web, www.serunion.es (d’ara endavant, el “lloc web”), és titularitat de Serunion SAU., amb domicili social a C/ Esteban Terradas, nº 8 Leganés MADRID i CIF número A-59376574. La societat ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, TOM: 20.497, FOLI: 66, FULL: B-6.600

Podeu contactar amb SERUNION enviant un correu electrònic a info@serunion.elior.com.

Hosting : Evolix 451 952 295 R.C.S. Marseille, France.
Disseny i creació : bluedrop.fr 420 477 713 RCS Marseille, France.

Condicions d'us

1. OBJECTE

Aquests termes i condicions generals d'ús (d’ara endavant, les “condicions generals d'ús”) regulen l'ús del lloc web.

Pel fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar-lo, l'usuari reconeix que ha llegit i acceptat aquestes condicions generals d'ús i es compromet a complir tots els seus termes i condicions.

Així mateix, l'usuari reconeix i accepta que l'accés a aquest lloc web i el seu ús estaran subjectes a les condicions generals d'ús que es trobin en vigor en el moment en què hi accedeixi.

El titular del lloc web es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions generals d'ús, així com qualssevol altres condicions generals o particulars que resultin d'aplicació. En qualsevol cas, el convidem a consultar aquestes condicions generals d'ús de forma periòdica.

2. CONTINGUTS

El lloc web està concebut com una eina que permet que els usuaris accedeixin a diversos continguts, notícies i informació corporativa, així com a informació detallada sobre els diferents serveis que oferim.

En concret, el lloc web li permetrà conèixer els nostres serveis de restauració i de suport en el marc dels sectors en què desenvolupem la nostra activitat.

De la mateixa manera, el lloc web es constitueix com un canal de comunicació per a aquells clients i/o clients potencials que vulguin sol·licitar algun tipus d'informació i/o plantejar algun suggeriment, així com, també, per a aquells candidats que vulguin participar en futurs processos de selecció de personal.

3. ÚS DEL LLOC WEB

L'usuari reconeix i accepta que l'accés al lloc web i/o als serveis inclosos en aquest, així com el seu ús, tenen lloc de manera lliure i conscient sota la seva exclusiva responsabilitat. El titular del lloc web no serà en cap cas responsable de l'ús que l'usuari pugui fer del lloc web o dels serveis, ni tampoc dels danys i perjudicis que se'n puguin derivar.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web i dels serveis, de conformitat amb la legislació aplicable, aquestes condicions generals d'ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

En concret, l'usuari s'haurà d'abstenir de:

 • fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i/o dels serveis;
 • accedir o intentar accedir a recursos restringits del lloc web;
 • utilitzar el lloc web o els serveis amb finalitats o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que s'estableix en aquestes condicions generals d'ús, a la bona fe i a l'ordre públic, lesius dels drets i interessos de tercers, o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web o impedir-ne la normal utilització o gaudi;
 • provocar danys en el lloc web o en els sistemes dels nostres proveïdors o de tercers;
 • introduir o difondre virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes de Serunion, dels seus proveïdors o de tercers;
 • intentar accedir a les dades del titular del lloc web, tercers proveïdors i altres usuaris, utilitzar-les i/o manipular-les;
 • reproduir o copiar, distribuir, permetre-hi l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que l'usuari tingui l'autorització del titular dels drets corresponents o això estigui legalment permès;
 • suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets d'autor i altres dades identificatives del titular del lloc web o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que es puguin inserir en els continguts;
 • obtenir o intentar obtenir els continguts fent servir per aconseguir-ho mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament als webs on es trobin els continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i/o dels serveis.

 

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en el lloc web (inclosos, sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo) pertanyen al titular del lloc web i/o a tercers.

L'usuari pot utilitzar, visualitzar, imprimir, baixar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que se n'indiquin l'origen i/o l'autor i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i/o de marca registrada (TM) dels seus titulars.

Queda terminantment prohibit utilitzar aquests elements, reproduir-los, comunicar-los o distribuir-los amb finalitats comercials o lucratives, així com modificar-los, alterar-los o descompilar-los. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol contingut i/o d'altres elements inserits en el lloc web diferent dels que es preveuen aquí expressament estarà subjecte a l'autorització prèvia del titular del lloc web o del tercer titular dels drets afectats.

5. ENLLAÇOS

El lloc web pot incloure enllaços que permetin accedir a llocs web de tercers. Aquests elements es facilitaran únicament a l'efecte de referència.

Per bé que el titular del lloc web només facilita enllaços a llocs web que, fins on ell sap, compleixen la legislació aplicable, el titular del lloc web no aprova ni controla els continguts d'aquests llocs web ni cap modificació d'aquests, i exclou expressament qualsevol responsabilitat per qualsevol dany que es pugui derivar de l'accés a qualsevol lloc web amb què s'hagi establert un enllaç, del seu ús o de la impossibilitat d'ús, per part dels usuaris, del contingut d'aquest.

D'altra banda, queda prohibit vincular llocs web amb el lloc web sense l'autorització prèvia i per escrit del titular del lloc web. Les sol·licituds s'hauran d'adreçar a l'adreça del titular del lloc web. En qualsevol cas, els llocs web que estableixin enllaços al lloc web hauran de complir la llei; no podran disposar de continguts il·lícits o contraris a la moral, als bons costums i/o a l'ordre públic, allotjar-los ni enllaçar-hi, i tampoc no podran vulnerar els béns o drets del titular del lloc web.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El titular del lloc web no garanteix la disponibilitat ni la continuïtat del funcionament del lloc web. En conseqüència, el titular del lloc web no serà en cap cas responsable per cap danys ni perjudici que es pugui derivar de:

 • la manca de disponibilitat del lloc web o d'accessibilitat a aquest;
 • la interrupció en el funcionament del lloc web, fallades informàtics o avaries telefòniques;
 • desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, centres de dades, el sistema d'Internet o altres sistemes electrònics que es produeixin en el curs del seu funcionament; i
 • altres danys que puguin ser causats per tercers mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control del titular del lloc web. A fi de disminuir el risc d'introducció de virus en el lloc web, es fan servir programes de detecció de virus. No obstant això, no es pot garantir l'absència de virus ni d'altres elements en el lloc web introduïts per tercers que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, el titular del lloc web no serà en cap cas responsable de cap dany ni perjudici de cap mena que es pugui derivar de la presència de virus o d'altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris. El titular del lloc web adopta diverses mesures de protecció per protegir el lloc web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, el titular del lloc web no garanteix que tercers no autoritzats no puguin saber quines pàgines del lloc web visita l'usuari, així com les condicions, característiques i circumstàncies en què l'usuari visita el lloc web. En conseqüència, el titular del lloc web no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.

7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Qualsevol dada de caràcter personal que l'usuari ens faciliti durant l'ús del lloc web es tractarà de conformitat amb la política de privacitat i, si escau, amb la o les clàusules addicionals que es puguin haver establert a l'efecte en els formularis corresponents de recollida de dades en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Abans de facilitar les seves dades personals, l'usuari haurà de llegir i acceptar aquesta política i, si escau, la clàusula addicional que s'hagi pogut establir.

Pot consultar més informació a la política de privacitat.

8. ÚS DE GALETES

En algunes ocasions, aquest lloc web fa servir galetes, que són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir informació d'aquest.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de galetes mitjançant la selecció de l'opció corresponent en el seu programa navegador, per bé que la seva desactivació pot impedir el bon funcionament del lloc web.

Pot consultar més informació a la política de galetes.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions generals d'ús, així com la relació entre el titular del lloc web i l'usuari, es regiran i s'interpretaran conforme a la llei espanyola. Les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció exclusiva dels jutjats i tribunals de Barcelona per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb aquestes condicions generals d'ús o la relació entre elles.